Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Plešivec, oficiálne stránky

Poplatok za odvoz odpadu

Sadzba poplatku je:

 

  • pre fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha /ďalej „nehnuteľnosť“/ - za osobu a kalendárny deň 0,050 EURA, t. j. 18,25 € za osobu a  rok,

 

  • pre právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie a pre podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania – podľa prílohy č. 2 VZN č. 6/2016 .

 

 Spôsoby úhrady poplatku:

 

  • v hotovosti do pokladne obce,
  • bezhotovostným prevodom na účet obce, ktorý je vedený v OTP Banka Slovensko, a.s., číslo účtu: SK59 5900 0000 0000 1161 4550 , BIC : OTPVSKBX, Konštantný symbol: 0558, Variabilný symbol: podľa čísla uvedeného v doručenom rozhodnutí.

 

Oslobodenie od poplatku:

 

Správca poplatku odpustí poplatok za obdobie v bežnom spoplatňovanom období,

v ktorom poplatník preukáže, že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí. Dokladom preukazujúcim uvedenú skutočnosť sú aktuálne potvrdenia: od zamestnávateľa - pracovná zmluva, o štúdiu, o pobyte na území iného štátu, čestné prehlásenie o pobyte v zahraničí.

 

  • Správca dane určuje splatnosť vyrubeného poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad do 15. dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
  • Vyrubená daň presahujúca 30 € je splatná v dvoch rovnakých splátkach

       - 50% vyrubeného poplatku do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia

       - 50% vyrubeného poplatku do 30. októbra bežného roka.

Poplatník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet poplatku                za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Poplatník je povinný oznámiť vznik – zánik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa, keď tieto zmeny nastali.

 

 


 

webygroup

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár


English version
Magyar verzió

9501021

Úvodná stránka